نظامنامه ها و مصوبات
اعضاچهارمین‌دوره‌شورایعالی
طهماسب مظاهری •
فریدون معظمی •
ایرج ملازاده صادقیون •
اسعد استیفائی •
محمد حسین دادخواه •
جعفر هاشم زاده •
داریوش بازگیریان •
میرداود خسروشاهی •
نوراله صلواتی •
حسن اصلانی  •
احمد دوانی •
محمد زنگی آبادی •
محمود حسن پور •
علیرضا طباطبائی مقدم •
محمد مسعود علیزاده خرازی •
علی حسن نایبی •
محمدرضا قائمیان  •
امیررضا حسینی ابریشمی •
پست الکترونیک
اطلاعات کانون های مستقل
نماد اعتماد الکترونیک
جستجو
کارشناسان
ردیف نام و نام خانوادگی شماره کارشناسی رشته کارشناسی سال شروع استان محل فعالیت جزئیات
1 پیام - پزشکپور 2701574017 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/02/01 لرستان خرم آباد نمایش
2 عیدی - بازگیر 2701574279 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/02/18 لرستان خرم آباد نمایش
3 فرید - بهرامی 2701184236 امور ورزشی 1391/02/17 لرستان خرم آباد نمایش
4 شهریار - شادابی 2701384253 حوادث ناشی از کار 1391/04/20 لرستان خرم آباد نمایش
5 حمید رضا - صارمی 2701264192 برنامه ریزی شهری 1389/10/28 لرستان خرم آباد نمایش
6 مجتبی - حسینی 2703414260 راه و ساختمان 1391/05/26 لرستان الشتر نمایش
7 حسین - سلاحورزی 2701254117 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/03/25 لرستان خرم آباد نمایش
8 مهدی - سرلک 27044142310 راه و ساختمان 1392/12/07 لرستان الیگودرز نمایش
9 محمد - شفیع فاطمی نژاد 2705574006 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/05/29 لرستان بروجرد نمایش
10 غلام - ساکی 2707574023 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/03/16 لرستان دورود نمایش
11 کریم - محقق 2707574024 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/03/16 لرستان دورود نمایش
12 سیروس - جافریان 2709574031 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/06/30 لرستان کوهدشت نمایش
13 علی - ماسوری 2701571398 کشاورزی و منابع طبیعی 1365/06/16 لرستان خرم آباد نمایش
14 محمد - مستعد 2705573319 کشاورزی و منابع طبیعی 1382/09/23 لرستان بروجرد نمایش
15 محمد - اقدامی خوانساری 2702574005 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/05/29 لرستان ازنا نمایش
16 اردشیر - توکلی 2704574001 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/05/29 لرستان الیگودرز نمایش
17 خسرو - گودرزی زاد 2705574009 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/12/06 لرستان بروجرد نمایش
18 نادر - آزادبخت 2701574018 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/02/01 لرستان خرم آباد نمایش
19 پیمان - پوری 2705574029 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/04/31 لرستان بروجرد نمایش
20 علی - دانش زاد 2709574036 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/12/05 لرستان کوهدشت نمایش
21 علی اکبر - حقیقی 2704573951 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/03/22 لرستان الیگودرز نمایش
22 جواد - صالحیان 2706574135 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/06/18 لرستان پلدختر نمایش
23 مراد - امیری 2703574151 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان الشتر نمایش
24 امید علی - فضل الهی محمدی 2703574158 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/11 لرستان الشتر نمایش
25 سعید - اسدالهی 2701574178 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/09/07 لرستان خرم آباد نمایش
26 آرش خان - صولت پور 2703574191 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان الشتر نمایش
27 شریف - رستمی 2709574204 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان کوهدشت نمایش
28 رضا - امرایی 2709574209 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان کوهدشت نمایش
29 صفر قلی - والی زاده مرادی 2710574214 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان نورآباد نمایش
30 فتح اله - رضایی 2706574222 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/09/10 لرستان پلدختر نمایش
31 فرهاد - برزویی 2710574224 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/09/10 لرستان نورآباد نمایش
32 سید فرشاد - بابائی محمدی 2710574227 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/09/10 لرستان نورآباد نمایش
33 داریوش - یاراحمدی 2705574237 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/02/17 لرستان بروجرد نمایش
34 ابراهیم - سلیمانی 2701574246 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/03/25 لرستان خرم آباد نمایش
35 فرشید - حیدری 2709574256 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/05/09 لرستان کوهدشت نمایش
36 مجتبی - میر 2701574262 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/06/08 لرستان خرم آباد نمایش
37 روح الدین - صارمی نژاد 2703574287 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/03/13 لرستان الشتر نمایش
38 محمد خان - نصیر مقدم 2706574294 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/05/26 لرستان پلدختر نمایش
39 فاطمه - مولوی 2705574297 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/09/10 لرستان بروجرد نمایش
40 ایرج - رضائی گودرزی 2705574316 کشاورزی و منابع طبیعی 1393/01/31 لرستان بروجرد نمایش
41 یداله - یاراحمدی 2705574318 کشاورزی و منابع طبیعی 1393/03/17 لرستان بروجرد نمایش
42 رضا - خوش قلب 2705574011 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/12/01 لرستان بروجرد نمایش
43 وحید - رحمانی 2705574027 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/04/01 لرستان بروجرد نمایش
44 احمد - خدایی 2705574168 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/17 لرستان بروجرد نمایش
45 رضا - جودکی 2701614045 محیط زیست طبیعی 1388/02/15 لرستان خرم آباد نمایش
46 سید محسن - عبدالهی 2701614046 محیط زیست طبیعی 1388/02/15 لرستان خرم آباد نمایش
47 فرشاد - بازوند 2701614050 محیط زیست طبیعی 1388/02/15 لرستان خرم آباد نمایش
48 آنوشکا - حداد اشرفی 2701614067 محیط زیست طبیعی 1388/09/01 لرستان خرم آباد نمایش
49 امیر محمد - صارمی 2701374086 محیط زیست طبیعی 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
50 احمد رضا - لشنی 2705794111 محیط زیست طبیعی 1389/02/02 لرستان بروجرد نمایش
51 ایمان - زرین 2704794195 محیط زیست طبیعی 1390/04/22 لرستان الیگودرز نمایش
52 نقی - مطهری 2705411306 راه و ساختمان 1364/01/18 لرستان بروجرد نمایش
53 محمد محسن - پوران 2701594172 لوازم خانگی و اداری 1389/08/05 لرستان خرم آباد نمایش
54 سید رضا - میری شکتایی 2701014198 آبزیان و شیلات 1390/04/22 لرستان خرم آباد نمایش
55 فرهاد - آزادبخت 2709404063 دامپروری و دامپزشکی 1388/08/01 لرستان کوهدشت نمایش
56 بهزاد - علی مرادیان 2709404072 دامپروری و دامپزشکی 1388/09/01 لرستان کوهدشت نمایش
57 عزیز - نور علی 2709404087 دامپروری و دامپزشکی 1388/10/30 لرستان کوهدشت نمایش
58 علی - سوری لکی 2709404099 دامپروری و دامپزشکی 1388/12/01 لرستان کوهدشت نمایش
59 منصور - مقدمی 2701304073 تأسیسات ساختمانی 1388/09/01 لرستان خرم آباد نمایش
60 شهریار - اصغر زاده 2705304070 تأسیسات ساختمانی 1388/09/01 لرستان بروجرد نمایش
61 علی - رجبی 2701304076 تأسیسات ساختمانی 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
62 بابک - دارابی گودرزی 2705304078 تأسیسات ساختمانی 1388/10/30 لرستان بروجرد نمایش
63 مسعود - مرادی 2707304100 تأسیسات ساختمانی 1388/12/01 لرستان دورود نمایش
64 نصرت اله - لشنی زند 2707304101 تأسیسات ساختمانی 1388/12/01 لرستان دورود نمایش
65 مصطفی - رومیانی کرمی 2701304074 تأسیسات ساختمانی 1388/09/05 لرستان خرم آباد نمایش
66 غلامعباس - بیات نژاد 2701274080 بیمه 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
67 سید حسین - موسوی 2705184079 امور ورزشی 1388/10/30 لرستان بروجرد نمایش
68 عبدالرضا - خسروی 2701413330 راه و ساختمان 1382/10/07 لرستان خرم آباد نمایش
69 اسد - عبدی پور وسطی 2701413552 راه و ساختمان 1383/03/17 لرستان خرم آباد نمایش
70 محمد رضا - کرباسی 2705413564 راه و ساختمان 1383/04/21 لرستان بروجرد نمایش
71 احمد - فرهاد زاده 2705413352 راه و ساختمان 1383/10/28 لرستان بروجرد نمایش
72 صحبت اله - موسوی 2707414015 راه و ساختمان 1385/02/01 لرستان دورود نمایش
73 غلامحسین - ساکی 2710414103 راه و ساختمان 1388/12/01 لرستان نورآباد نمایش
74 سید ناصر - صورتیان خرم آباد 2701414110 راه و ساختمان 1389/03/08 لرستان خرم آباد نمایش
75 علی حیدر - عبدی پور وسطی 2701414112 راه و ساختمان 1389/03/17 لرستان خرم آباد نمایش
76 حسین - قادر یگانه 2706414114 راه و ساختمان 1389/03/17 لرستان پلدختر نمایش
77 محمد صادق - دانیالی 2701414115 راه و ساختمان 1389/04/05 لرستان خرم آباد نمایش
78 امید - کوچکی 2705414125 راه و ساختمان 1389/05/14 لرستان بروجرد نمایش
79 حسن - آقائی روز بهانی 2705414138 راه و ساختمان 1389/06/18 لرستان بروجرد نمایش
80 علی اکبر - روناسیان 2705414139 راه و ساختمان 1389/06/18 لرستان بروجرد نمایش
81 احمد - پارسا 2705414157 راه و ساختمان 1389/07/11 لرستان بروجرد نمایش
82 شهریار - تهم 2705414165 راه و ساختمان 1389/07/17 لرستان بروجرد نمایش
83 محمد رضا - بیاتی 2705414166 راه و ساختمان 1389/07/17 لرستان بروجرد نمایش
84 رحمان - مرادی 2705414169 راه و ساختمان 1389/07/17 لرستان بروجرد نمایش
85 شاهرخ - رضایی 2701414176 راه و ساختمان 1389/09/07 لرستان خرم آباد نمایش
86 نصراله - مرادی کیورز 2702414175 راه و ساختمان 1389/09/07 لرستان ازنا نمایش
87 حمید رضا - کردی 2705414180 راه و ساختمان 1389/09/11 لرستان بروجرد نمایش
88 علیرضا - خرمی 2701414184 راه و ساختمان 1389/09/20 لرستان خرم آباد نمایش
89 عبدالوحید - حقیقی مقدم 2703414186 راه و ساختمان 1389/09/20 لرستان الشتر نمایش
90 سیامک - بهادری طولابی 2706414190 راه و ساختمان 1389/10/28 لرستان پلدختر نمایش
91 رستم - شکاری 2701414013 راه و ساختمان 1384/12/28 لرستان خرم آباد نمایش
92 محمد مهدی - نیازی 2706414122 راه و ساختمان 1389/05/09 لرستان پلدختر نمایش
93 داریوش - اسد زاده ترابی 2709414124 راه و ساختمان 1389/05/14 لرستان کوهدشت نمایش
94 محمود رضا - رحمتی 2701414127 راه و ساختمان 1389/05/17 لرستان خرم آباد نمایش
95 احمد - ولیپور بیرانوند 2701414144 راه و ساختمان 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
96 عظیم - رضوی فر 2701414146 راه و ساختمان 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
97 سید محمد صادق - طاهری 2701414164 راه و ساختمان 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
98 کیارش - طاهر پور 2707414141 راه و ساختمان 1389/07/01 لرستان دورود نمایش
99 بابک - صناعی 2705413332 راه و ساختمان 1382/10/07 لرستان بروجرد نمایش
100 صحبت اله - بزرگزاده 2701413358 راه و ساختمان 1382/10/28 لرستان خرم آباد نمایش
101 هاشم - شاهنگیان 2707414003 راه و ساختمان 1384/05/29 لرستان دورود نمایش
102 صفر - بیات 2704414014 راه و ساختمان 1385/01/31 لرستان الیگودرز نمایش
103 بهروز - حسنوند 2703414032 راه و ساختمان 1385/07/30 لرستان الشتر نمایش
104 محمد - حاصلی فیض آبادی 2706414033 راه و ساختمان 1385/10/20 لرستان پلدختر نمایش
105 نبی اله - بهاروند 2706414037 راه و ساختمان 1386/03/20 لرستان پلدختر نمایش
106 صحبت اله - حسینی 2701414043 راه و ساختمان 1387/11/10 لرستان خرم آباد نمایش
107 عزیزاله - حسینی 2701414093 راه و ساختمان 1388/11/01 لرستان خرم آباد نمایش
108 مسعود - دالوند 2701414104 راه و ساختمان 1388/12/20 لرستان خرم آباد نمایش
109 علی - صفر بیرانوند 2701413353 راه و ساختمان 1382/10/28 لرستان خرم آباد نمایش
110 احمد - نعمتخواه 2705413338 راه و ساختمان 1383/10/07 لرستان بروجرد نمایش
111 ابوالقاسم - خود حال 2701414035 راه و ساختمان 1385/10/20 لرستان خرم آباد نمایش
112 جواد - صارمی 2701413042 راه و ساختمان 1381/02/29 لرستان خرم آباد نمایش
113 فرهنگ - علویان قوانینی 2705413524 راه و ساختمان 1383/03/03 لرستان بروجرد نمایش
114 سعادت - خشخاشی 2705413540 راه و ساختمان 1383/03/17 لرستان بروجرد نمایش
115 رضا - پیامنی 2701414002 راه و ساختمان 1384/05/29 لرستان خرم آباد نمایش
116 طالب - پور محمدی 2701414007 راه و ساختمان 1384/11/15 لرستان خرم آباد نمایش
117 فرامرز - سلطانی 2710414034 راه و ساختمان 1385/10/20 لرستان نورآباد نمایش
118 ضرغام - ارشادی 2701412105 راه و ساختمان 1378/08/06 لرستان خرم آباد نمایش
119 ناصر - گندمی 2701413324 راه و ساختمان 1382/09/23 لرستان خرم آباد نمایش
120 سعید - کمالی فر 2701413351 راه و ساختمان 1382/10/28 لرستان خرم آباد نمایش
121 عبدالمجید - کاظمی راد 2701413510 راه و ساختمان 1383/03/03 لرستان خرم آباد نمایش
122 عبدالرضا - نوری 2701413763 راه و ساختمان 1383/10/06 لرستان خرم آباد نمایش
123 محمد رضا - امانت چی 2705674049 مهندسی آب 1388/02/15 لرستان بروجرد نمایش
124 سید عبدالوهاب - شماسی 2701674051 مهندسی آب 1388/03/31 لرستان خرم آباد نمایش
125 علیرضا - نیک زادی 2705674220 مهندسی آب 1390/09/10 لرستان بروجرد نمایش
126 حسین - بیرانوند 2701384047 حوادث ناشی از کار 1388/02/15 لرستان خرم آباد نمایش
127 حبیب - قائد رحمتی 2707384053 حوادث ناشی از کار 1388/04/20 لرستان دورود نمایش
128 کیهان - منصوری پور 2709384207 حوادث ناشی از کار 1390/04/22 لرستان کوهدشت نمایش
129 محبوبه - شهبازی 2701384254 حوادث ناشی از کار 1391/04/27 لرستان خرم آباد نمایش
130 محمد - خدادادی 2710384271 حوادث ناشی از کار 1391/08/16 لرستان نورآباد نمایش
131 حسن - دوستی 2701384278 حوادث ناشی از کار 1392/02/07 لرستان خرم آباد نمایش
132 مریم - رشنو 2703384288 حوادث ناشی از کار 1392/04/05 لرستان الشتر نمایش
133 حمید رضا - رحمتی 2707384048 حوادث ناشی از کار 1388/02/15 لرستان دورود نمایش
134 مراد - مهدی پور 2701094147 آتش سوزی و آتش نشانی 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
135 سعید - نظری 2701694068 مهندسی ترافیک 1388/09/01 لرستان خرم آباد نمایش
136 علیرضا - شرفی 2707694102 مهندسی ترافیک 1388/12/01 لرستان دورود نمایش
137 علی محمد - رضوی 2704623791 معدن 1383/10/06 لرستان الیگودرز نمایش
138 پرویز - برزویی 2701034025 آمار 1385/03/16 لرستان خرم آباد نمایش
139 جواد - هادیان 2701571339 کشاورزی و منابع طبیعی 1364/08/12 لرستان خرم آباد نمایش
140 مجید - جوادی علمی 2701584064 گیاه پزشکی 1388/08/01 لرستان خرم آباد نمایش
141 فرج اله - ابراهیمی 2709584060 گیاه پزشکی 1388/08/01 لرستان کوهدشت نمایش
142 ولی - آدینه وند 2709604221 محصولات دامی ( پوست ، چرم و سالامبور و روده ) 1390/09/10 لرستان کوهدشت نمایش
143 ابراهیم - صارمی 2701264044 برنامه ریزی شهری 1388/11/10 لرستان خرم آباد نمایش
144 علی - برجی پور بازوندی 2706334058 تعیین نفقه 1388/08/01 لرستان پلدختر نمایش
145 مهرداد - صادقی 2701334094 تعیین نفقه 1388/11/01 لرستان خرم آباد نمایش
146 سید ظهیر الدین - شاهرخی 2701334096 تعیین نفقه 1388/11/20 لرستان خرم آباد نمایش
147 آتینا - امان اله بهاروند 2701334118 تعیین نفقه 1389/03/25 لرستان خرم آباد نمایش
148 علی - کاویانی فیضی 2701334131 تعیین نفقه 1389/05/26 لرستان خرم آباد نمایش
149 کورش - مستی 2701334171 تعیین نفقه 1389/07/17 لرستان خرم آباد نمایش
150 سید احمد - حسن زاده فرد 2701334268 تعیین نفقه 1391/07/05 لرستان خرم آباد نمایش
151 علیرضا - گلپایگانی 2704414206 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان الیگودرز نمایش
152 رسول - بهرامی یاراحمدی 2707414201 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان دورود نمایش
153 مهران - پولادوند 2707414203 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان دورود نمایش
154 آرش - راد 2701414223 راه و ساختمان 1390/09/10 لرستان خرم آباد نمایش
155 کریم - عالی نژاد 2708414218 راه و ساختمان 1390/10/09 لرستان سپید دشت نمایش
156 کامران - امیری 2701414234 راه و ساختمان 1391/02/12 لرستان خرم آباد نمایش
157 ابراهیم - ورزی 2701414241 راه و ساختمان 1391/02/17 لرستان خرم آباد نمایش
158 شاهرخ - گلشنی 2706414240 راه و ساختمان 1391/02/17 لرستان پلدختر نمایش
159 محمد - نور مرادی 2707414238 راه و ساختمان 1391/02/17 لرستان دورود نمایش
160 ایرج - کلهر 2708414242 راه و ساختمان 1391/02/17 لرستان سپید دشت نمایش
161 محمد - توکلی 2704414247 راه و ساختمان 1391/03/15 لرستان الیگودرز نمایش
162 حمید رضا - فرخشاهی 2710414248 راه و ساختمان 1391/03/15 لرستان نورآباد نمایش
163 امیر - ظرافت کار یگانه 27064142491 راه و ساختمان 1391/04/08 لرستان پلدختر نمایش
164 بهروز - یحیی زاده 2705414251 راه و ساختمان 1391/04/18 لرستان بروجرد نمایش
165 مجتبی - دالوند 2708414252 راه و ساختمان 1391/04/18 لرستان سپید دشت نمایش
166 رضا - شبرو 2705414264 راه و ساختمان 1391/06/01 لرستان بروجرد نمایش
167 علی رضا - ثابت قدمی 2705414265 راه و ساختمان 1391/06/08 لرستان بروجرد نمایش
168 منوچهر - ماهرو بختیاری 2707414266 راه و ساختمان 1391/06/25 لرستان دورود نمایش
169 علی - پاپی 2707414274 راه و ساختمان 1391/10/20 لرستان دورود نمایش
170 قاسم - ماسوری 2703414277 راه و ساختمان 1392/02/14 لرستان الشتر نمایش
171 سید آرش - سیف 2701414280 راه و ساختمان 1392/02/18 لرستان خرم آباد نمایش
172 سعید - بارانی 2701414281 راه و ساختمان 1392/02/19 لرستان خرم آباد نمایش
173 همت اله - محمد خانی 2706414286 راه و ساختمان 1392/03/07 لرستان پلدختر نمایش
174 محمد - نصرالهی 2705414289 راه و ساختمان 1392/04/01 لرستان بروجرد نمایش
175 سعید رضا - اکباتان 2710414290 راه و ساختمان 1392/04/02 لرستان نورآباد نمایش
176 سید علی - موسوی 2701414292 راه و ساختمان 1392/04/29 لرستان خرم آباد نمایش
177 فریدون - کرمی 27014142300 راه و ساختمان 1392/09/19 لرستان خرم آباد نمایش
178 زاهد - دالوند 27094142312 راه و ساختمان 1392/12/11 لرستان کوهدشت نمایش
179 آرش - رضایی در جزینی 2701744315 نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1393/01/20 لرستان خرم آباد نمایش
180 محمد رضا - رمضانی 2704373638 حسابداری و حسابرسی 1383/04/28 لرستان الیگودرز نمایش
181 حمید رضا - فتحی بیرانوند 2701374055 حسابداری و حسابرسی 1388/05/20 لرستان خرم آباد نمایش
182 شمس اله - طاهر پور 2701274057 حسابداری و حسابرسی 1388/06/01 لرستان خرم آباد نمایش
183 شکراله - خدارحمی 2701374061 حسابداری و حسابرسی 1388/08/01 لرستان خرم آباد نمایش
184 محمد - امینی 2705374085 حسابداری و حسابرسی 1388/10/30 لرستان بروجرد نمایش
185 کیوان - نقوی 2701374097 حسابداری و حسابرسی 1388/11/20 لرستان خرم آباد نمایش
186 محمد تقی - مرادی فرد 2701374108 حسابداری و حسابرسی 1389/03/08 لرستان خرم آباد نمایش
187 جبار - کرم زاده 2701374132 حسابداری و حسابرسی 1389/05/20 لرستان خرم آباد نمایش
188 حجت - والی زاده 2701374159 حسابداری و حسابرسی 1389/07/11 لرستان خرم آباد نمایش
189 محمد - خاکی 2701374185 حسابداری و حسابرسی 1389/09/27 لرستان خرم آباد نمایش
190 حمید رضا - بشیری گودرزی 2705374230 حسابداری و حسابرسی 1391/01/21 لرستان بروجرد نمایش
191 عبدالرضا - علی پور 2708374282 حسابداری و حسابرسی 1392/02/21 لرستان سپید دشت نمایش
192 عبدالرضا - جلیلی 2701374296 حسابداری و حسابرسی 1392/09/02 لرستان خرم آباد نمایش
193 سید محمود - موسوی 2701214194 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1390/04/22 لرستان خرم آباد نمایش
194 علی مراد - علی بخشی 2705214243 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1391/02/17 لرستان بروجرد نمایش
195 محسن - ایزد خواه 2705214244 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1391/02/17 لرستان بروجرد نمایش
196 غلامحسن - دیناروند 2704213370 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1382/11/12 لرستان الیگودرز نمایش
197 بهرام - جعفری 2701214189 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1384/02/17 لرستان خرم آباد نمایش
198 محمد رضا - موحد 2709214052 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1388/04/10 لرستان کوهدشت نمایش
199 منوچهر - یوسفی 2705212802 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1381/02/29 لرستان بروجرد نمایش
200 مراد علی - کیامهر 2701213372 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1382/11/12 لرستان خرم آباد نمایش
201 محمد - حسنی گودرزی 2705212075 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1378/02/21 لرستان بروجرد نمایش
202 صحبت اله - سیاهپوش 2701212145 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1378/12/01 لرستان خرم آباد نمایش
203 ناصر - زارع منش 2701084066 امنیت عمومی 1388/08/20 لرستان خرم آباد نمایش
204 عصمت اله - کمالی 2701254040 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1386/10/10 لرستان خرم آباد نمایش
205 محمدحسین - احمدی 2701254042 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1386/11/07 لرستان خرم آباد نمایش
206 بهرام - دلفانی 2701254081 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
207 جلال - طاهری 2701254092 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1388/11/01 لرستان خرم آباد نمایش
208 عباس - پور حسینی 2701254095 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1388/11/20 لرستان خرم آباد نمایش
209 سید مسعود - قاسمی 2701254137 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/06/18 لرستان خرم آباد نمایش
210 حمداله - رشنو 2707254136 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/07/01 لرستان دورود نمایش
211 حمید رضا - کرم وند 2701254182 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/09/17 لرستان خرم آباد نمایش
212 نصرت اله - نیاتی 2707254187 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/09/21 لرستان دورود نمایش
213 نجم الدین - افخمی 2701254231 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1390/12/28 لرستان خرم آباد نمایش
214 فرزاد - محمدی گراوند 2701254232 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1391/01/21 لرستان خرم آباد نمایش
215 مجید - جی افرام 2701254267 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1391/07/02 لرستان خرم آباد نمایش
216 امین - اسد صالحی 2709254275 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1391/11/01 لرستان کوهدشت نمایش
217 مهران - امیری 2701254291 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1392/04/29 لرستان خرم آباد نمایش
218 خشایار - نامداریان 2701254298 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1392/09/11 لرستان خرم آباد نمایش
219 سیروس - رحمتی 2701253486 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1383/03/17 لرستان خرم آباد نمایش
220 محمد - حاتمی 2705254143 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/07/01 لرستان بروجرد نمایش
221 رضا - قادر یگانه 2701244062 برق ، الکترونیک و مخابرات 1388/08/01 لرستان خرم آباد نمایش
222 سیاوش - نظامی 2705143514 امور ثبتی 1383/03/03 لرستان بروجرد نمایش
223 رحیم - هادی پور گودرزی 2707144038 امور ثبتی 1387/09/25 لرستان دورود نمایش
224 علی اکبر - توکلی 2704143815 امور ثبتی 1383/11/04 لرستان الیگودرز نمایش
225 سید مهدی - موسوی 2701434181 ساعت و جواهرات 1389/09/17 لرستان خرم آباد نمایش
226 مسعود - فیضی 2705514039 فرش 1386/09/25 لرستان بروجرد نمایش
227 شهرزاد - ک برمه زیار 2701634155 صنایع گاز و گاز رسانی 1389/05/09 لرستان خرم آباد نمایش
228 اصغر - آقایی چگنی 2701484196 صنایع گاز و گاز رسانی 1390/04/22 لرستان خرم آباد نمایش
229 محمد - حمزلو حسین آبادی 2701484229 صنایع گاز و گاز رسانی 1390/12/28 لرستان خرم آباد نمایش
230 بیژن - مهرابی 2705413584 راه و ساختمان 1383/04/07 لرستان بروجرد نمایش
231 علیرضا - جمالی 27075742307 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/11/10 لرستان الیگودرز نمایش
232 آیت - رفیعیان 27075742314 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/12/19 لرستان الیگودرز نمایش
233 فاطمه السادات - ترابی 27013842313 حوادث ناشی از کار 1392/12/19 لرستان خرم آباد نمایش
234 مرتضی - شرقی 27054042311 دامپروری و دامپزشکی 1392/12/10 لرستان بروجرد نمایش
235 رضا - برمه زیار 27014142308 راه و ساختمان 1392/11/29 لرستان خرم آباد نمایش
236 حسین - میری 27104142309 راه و ساختمان 1392/12/07 لرستان نورآباد نمایش
237 امین اله - نیک نژاد 27072542306 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1392/11/14 لرستان دورود نمایش
238 ناصر - اصولی 27012442302 برق ، الکترونیک و مخابرات 1392/10/05 لرستان خرم آباد نمایش
239 کریم - طهماسبی 2701574021 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/03/07 لرستان خرم آباد نمایش
240 محسن - پیرزادی 2705574012 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/12/28 لرستان بروجرد نمایش
241 عباس - طرهانی 2701574016 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/02/01 لرستان خرم آباد نمایش
242 حشمت اله - طولابی 2701573171 کشاورزی و منابع طبیعی 1382/02/28 لرستان خرم آباد نمایش
243 سعید - نور محمدی 2701573574 کشاورزی و منابع طبیعی 1383/04/21 لرستان خرم آباد نمایش
244 رضا - بیرانوند 2701574004 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/05/29 لرستان خرم آباد نمایش
245 طهماسب - حسین پور 2701574019 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/02/01 لرستان خرم آباد نمایش
246 حاجی مراد - بیرانوند 2707574020 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/03/16 لرستان دورود نمایش
247 داریوش - بازگیریان 2701574026 کشاورزی و منابع طبیعی 1385/04/01 لرستان خرم آباد نمایش
248 رضا - محمد خانی 2701574149 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
249 عابدین - سیفی 2701574150 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
250 جهانبخش - دولتشاه 2701574154 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
251 ناصر - میر احمدی 2705574148 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان بروجرد نمایش
252 فرهاد - کولیوند 2706574152 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان پلدختر نمایش
253 حسن - آذری 2703574170 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/17 لرستان الشتر نمایش
254 اسداله - حسنوند 2703574200 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان الشتر نمایش
255 حسین - آسترکی 2705574210 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان بروجرد نمایش
256 بهزاد - رشیدیان دلفان 2709574197 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان کوهدشت نمایش
257 محمد رضا - افشاری 2709574211 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/04/22 لرستان کوهدشت نمایش
258 محسن - میرزایی گودرزی 2701574219 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/09/10 لرستان خرم آباد نمایش
259 اردشیر - بنیادی 2704574228 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/09/10 لرستان الیگودرز نمایش
260 فاضل - حقی 2710574226 کشاورزی و منابع طبیعی 1390/09/10 لرستان نورآباد نمایش
261 قاسم - عالیخانی 2701574235 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/02/12 لرستان خرم آباد نمایش
262 منصور - ساکی 2701574258 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/05/09 لرستان خرم آباد نمایش
263 نادر - آسترکی 2707574259 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/05/09 لرستان دورود نمایش
264 احمد رضا - جعفری نیا 2706574263 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/06/08 لرستان پلدختر نمایش
265 حامد - نوری زاده 2703574273 کشاورزی و منابع طبیعی 1391/08/25 لرستان الشتر نمایش
266 یحیی - جودکی 2710574283 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/02/29 لرستان نورآباد نمایش
267 محمد جواد - نعمت الهی 2701574285 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/03/01 لرستان خرم آباد نمایش
268 سیامک - بهرامی 2701574295 کشاورزی و منابع طبیعی 1392/08/11 لرستان خرم آباد نمایش
269 کامران - غلامی 2709574317 کشاورزی و منابع طبیعی 1393/02/29 لرستان کوهدشت نمایش
270 داریوش - حیدری چگنی 2701574145 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
271 بهروز - بهاروند احمدی 2701574188 کشاورزی و منابع طبیعی 1389/09/21 لرستان خرم آباد نمایش
272 احسان - علی پور 2709404233 دامپروری و دامپزشکی 1390/12/28 لرستان کوهدشت نمایش
273 حمید رضا - رضائیان 2701304075 تأسیسات ساختمانی 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
274 شاهدین - ویسی 2707304089 تأسیسات ساختمانی 1388/10/30 لرستان دورود نمایش
275 محمد - حسنی 2701304225 تأسیسات ساختمانی 1390/09/10 لرستان خرم آباد نمایش
276 معصومه - شامی 2701274082 بیمه 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
277 پویا - ساکی 2701624105 معدن 1389/03/08 لرستان خرم آباد نمایش
278 سعید - مهدوی 2701624116 معدن 1389/03/25 لرستان خرم آباد نمایش
279 سید نجم الدین - الماسی 2701624119 معدن 1389/04/25 لرستان خرم آباد نمایش
280 رضا - بستامی 2701624162 معدن 1389/07/12 لرستان خرم آباد نمایش
281 سید امیر حسین - احمدی 2701034208 آمار 1390/04/22 لرستان خرم آباد نمایش
282 محمد رضا - سلطان پناه 2701414030 راه و ساختمان 1385/04/31 لرستان خرم آباد نمایش
283 حسین - اسدی پور 2701414098 راه و ساختمان 1388/12/01 لرستان خرم آباد نمایش
284 علی رضا - عطاری 2703414109 راه و ساختمان 1389/03/06 لرستان الشتر نمایش
285 عبدالحمزه - حیات پور سفلی 2703414123 راه و ساختمان 1389/05/11 لرستان الشتر نمایش
286 امین - بهنیا 2705414133 راه و ساختمان 1389/05/25 لرستان بروجرد نمایش
287 احمد - شیراوند 2709414120 راه و ساختمان 1389/06/14 لرستان کوهدشت نمایش
288 افشین - صحراکار گله داری 2701414153 راه و ساختمان 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
289 حسین - رضایی میرزا 2703414156 راه و ساختمان 1389/07/11 لرستان الشتر نمایش
290 امیر - حافظی بیرانوند 2701414173 راه و ساختمان 1389/09/01 لرستان خرم آباد نمایش
291 سید محمد مهدی - محبوبی 2705414174 راه و ساختمان 1389/09/07 لرستان بروجرد نمایش
292 رضا - محجوب واقعه دشت 2710414183 راه و ساختمان 1389/09/17 لرستان نورآباد نمایش
293 افشین - دالوند 2701414107 راه و ساختمان 1389/03/08 لرستان خرم آباد نمایش
294 بابک - احمدی 2701414127 راه و ساختمان 1389/05/17 لرستان خرم آباد نمایش
295 محمد حسین - ملکی 2701414130 راه و ساختمان 1389/05/20 لرستان خرم آباد نمایش
296 فرهاد - خاکی پور 2701414136 راه و ساختمان 1389/06/01 لرستان خرم آباد نمایش
297 سید محمد رضا - موسوی 2701414129 راه و ساختمان 1389/07/03 لرستان خرم آباد نمایش
298 قدرت اله - فولادوند 2701414161 راه و ساختمان 1389/07/12 لرستان خرم آباد نمایش
299 فرشاد - رضایی 2709414179 راه و ساختمان 1389/09/07 لرستان کوهدشت نمایش
300 سید قوام الدین - شاهرخی 2701413364 راه و ساختمان 1382/11/12 لرستان خرم آباد نمایش
301 رامین - غیابی 2701413355 راه و ساختمان 1382/10/28 لرستان خرم آباد نمایش
302 سید جواد - خالقیان 2705411639 راه و ساختمان 1370/12/18 لرستان بروجرد نمایش
303 یونس - بهاروند ایرانیا 2701413354 راه و ساختمان 1382/10/28 لرستان خرم آباد نمایش
304 نصراله - بازوند 2705384239 حوادث ناشی از کار 1391/02/17 لرستان بروجرد نمایش
305 ناصر - سلیمانی محمدی 2701573919 کشاورزی و منابع طبیعی 1384/02/11 لرستان خرم آباد نمایش
306 ملیحه - ملکی 2704584215 گیاه پزشکی 1390/04/22 لرستان الیگودرز نمایش
307 جهانبخش - آزادبخت 2709584059 گیاه پزشکی 1388/08/01 لرستان کوهدشت نمایش
308 شیدا - برمه زیار 2701644056 مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن 1388/06/01 لرستان خرم آباد نمایش
309 همت اله - کمانگیر 2701264077 برنامه ریزی شهری 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
310 حمید - مومنی 2701264088 برنامه ریزی شهری 1388/10/30 لرستان خرم آباد نمایش
311 کاظم - آریا فر 2701264177 برنامه ریزی شهری 1389/09/07 لرستان خرم آباد نمایش
312 محسن - فرضی 2701044134 ابنیه و آثار باستانی 1389/06/13 لرستان خرم آباد نمایش
313 حمید رضا - پیریایی 2701334113 تعیین نفقه 1389/04/05 لرستان خرم آباد نمایش
314 احمد - مراد پور ( کارشناس میهمان ) 3204410167 راه و ساختمان 1389/12/14 لرستان خرم آباد نمایش
315 حمید - انالویی 2702414160 راه و ساختمان 1389/07/01 لرستان ازنا نمایش
316 طاهر - فلاح نژاد 2703414193 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان الشتر نمایش
317 محمد - سپهوند 2709414205 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان کوهدشت نمایش
318 مجتبی - طرهانی 2703414250 راه و ساختمان 1391/04/25 لرستان الشتر نمایش
319 وحید - کرم اللهی 2703414257 راه و ساختمان 1391/05/09 لرستان الشتر نمایش
320 کاوه - رادپی 2701414261 راه و ساختمان 1391/06/08 لرستان خرم آباد نمایش
321 صمد - چراغی پور 2706414269 راه و ساختمان 1391/07/20 لرستان پلدختر نمایش
322 بیژن - احمدی سورشجانی 2707414270 راه و ساختمان 1391/08/17 لرستان دورود نمایش
323 امین - شرفی 2701414276 راه و ساختمان 1391/12/10 لرستان خرم آباد نمایش
324 مهدی - یاری 2705414284 راه و ساختمان 1392/02/28 لرستان بروجرد نمایش
325 رامین - خوشدل 2702414202 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان ازنا نمایش
326 سید مجتبی - موسوی 2702414213 راه و ساختمان 1390/04/22 لرستان ازنا نمایش
327 منصور - ساکی 2701373511 حسابداری و حسابرسی 1383/03/17 لرستان خرم آباد نمایش
328 حیدر - کریمی بیرانوند 2701373559 حسابداری و حسابرسی 1383/04/07 لرستان خرم آباد نمایش
329 علیرضا - غیاثوند 2705374083 حسابداری و حسابرسی 1388/10/30 لرستان بروجرد نمایش
330 مسعود - گودرزی 2705374084 حسابداری و حسابرسی 1388/10/30 لرستان بروجرد نمایش
331 سید جلال الدین - طاهری 2701274199 حسابداری و حسابرسی 1390/04/22 لرستان خرم آباد نمایش
332 محمد - ساکی 2707374293 حسابداری و حسابرسی 1392/05/06 لرستان دورود نمایش
333 حمید - مرادی 2701213371 امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1382/11/12 لرستان خرم آباد نمایش
334 ابراهیم - شریفی پور 2701254008 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1384/12/01 لرستان خرم آباد نمایش
335 قدرت اله - ترابی نژاد 2701254090 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1388/11/01 لرستان خرم آباد نمایش
336 فرهاد - صحرایی 2701254128 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/05/20 لرستان خرم آباد نمایش
337 قاسم - مقدوری 2705254140 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1389/06/23 لرستان بروجرد نمایش
338 فرج اله - دریکوند 2702254216 برق ، ماشین و تأسیسات کارخانجات 1390/09/10 لرستان ازنا نمایش
339 علی - دیناروند 2705244272 برق ، الکترونیک و مخابرات 1391/08/17 لرستان بروجرد نمایش
340 اسداله - کلانتر 2701484041 صنایع گاز و گاز رسانی 1386/10/10 لرستان خرم آباد نمایش
341 عبدالرضا - آسترکی 2707414299 راه و ساختمان 1392/09/13 لرستان دورود نمایش
342 بهروز - ناصری 27094142301 راه و ساختمان 1392/09/23 لرستان کوهدشت نمایش
343 سعید - سوری لکی 27094142304 راه و ساختمان 1392/10/07 لرستان کوهدشت نمایش
344 مرتضی - محمدی راد 27017442303 نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1392/10/05 لرستان خرم آباد نمایش
345 داریوش - طولابی 27013742305 حسابداری و حسابرسی 1392/11/08 لرستان خرم آباد نمایش
346 ابراهیم - جعفری 2701403913 دامپروری و دامپزشکی 1384/02/25 لرستان خرم آباد نمایش
347 رضا - شرفی 2701404022 دامپروری و دامپزشکی 1385/03/16 لرستان خرم آباد نمایش
348 مهرداد - مرادی 2701404054 دامپروری و دامپزشکی 1388/05/01 لرستان خرم آباد نمایش
349 محمد علی - جعفر پور 2701404091 دامپروری و دامپزشکی 1388/11/01 لرستان خرم آباد نمایش
350 رضا - سوخته زاری 2701404142 دامپروری و دامپزشکی 1389/07/01 لرستان خرم آباد نمایش
351 حداد - شفیعیان 2701404217 دامپروری و دامپزشکی 1390/09/10 لرستان خرم آباد نمایش
352 عزیزاله - نوراللهی 2701404255 دامپروری و دامپزشکی 1391/04/27 لرستان خرم آباد نمایش
353 علی - اکبری 2702674121 مهندسی آب 1389/04/01 لرستان ازنا نمایش
354 رضا - پیری علم 2701704212 مهندسی محیط زیست 1390/04/22 لرستان خرم آباد نمایش
355 حسین - فرمان بردار 2705744245 نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1390/12/28 لرستان بروجرد نمایش